سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
دانشگاه کاشان 
اجرائئ 
 
 
آموزشى 
تدریس 
دانشگاه كاشان 
مدرس 
 
 
------